Home Syair Lagu Daerah

Bolelebo

 

Bolelebo ita nusa lelebo bolelebo ita nusa lelebo
Malole simalole ita nusale malole
Malole simalole ita nusale malole

Bolelebo lanah Timor lelebo
Bolelebo ita nusa lelebo
Baik tidak baik tanah Timor lebin baik
Baik tidak baik tanah Timor lebin baik